Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Onze schoolgids geven we jaarlijks uit in de vorm van een prachtige kalender. Deze is op te vragen bij de schooldirectie. Helaas lukt het niet deze in dezelfde vorm hier te downloaden.  Klik hier om de schoolgids te downloaden in de vereenvoudigde versie waarbij ook persoonsgegevens van niet onderwijspersoneel is geanonimiseerd.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

In dit schoolondersteuningsprofiel (sop) beschrijven wij als school wat de mogelijkheden zijn om leerlingen te ondersteunen. Hierbij gaan wij uit van basisondersteuning en extra ondersteuning. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in onze school. De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van onze school, die verder gaan dan de afspraken over de basisondersteuning.
Dit schoolondersteuningsprofiel is in samenspraak met en binnen het schoolteam tot stand gekomen en vastgesteld. Klik hierom het SOP te downloaden.

Privacy regelement

Hier vindt u het privacy regelement van IJsselrijk. 

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Anti - pestprotocol 

"Samen leven en samen werken"

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anit-pestprotocol van onze demoschool te downloaden.

Aanmeldformulier

Denkt u er over na uw kind bij ons op school aan te melden vinden we dat natuurlijk heel erg leuk. Graag laten we u in een kennismakingsgesprek de school zien en vertelt de directeur over iets over de achtergrond en mooie ontwikkelingen op allerlei gebied.

Na het kennismakingsgesprek kunt u via het aanmeldformulier uw kind officieel aanmelden. Bij ontvangst van het document heeft de school 6 weken de tijd om te kijken of wij uw kind kunnen bieden wat nodig is voordat de aanmelding definitief is. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op school.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen!

MR Jaarverslag 2021

 Hier vindt u ons jaarverslag van 2021

Klachtenregeling

Hier vindt u onze klachtenregeling.

Intentieverklaring september 2019

Wat is het toch mooi om onderwijs, in het bijzonder christelijk onderwijs, met elkaar vorm te geven. Elke dag wordt er op verschillende scholen in Wapenveld met passie voor het vak en liefde voor de kinderen les gegeven. Dit doen we niet alleen, we hebben u als ouders daar ontzettend hard bij nodig.
Ook de beide schoolbesturen van de christelijke scholen in Wapenveld zien steeds meer het belang van het gezamenlijk optrekken om zo te kunnen bouwen aan Bijbelgetrouw en kwalitatief goed onderwijs. ​De afgelopen 2 jaar hebben de beide schoolbesturen hierover intensief overlegd en bij elkaar geproefd dat er een verlangen is dit belang ​gezamenlijk steeds meer handen en voeten te geven. Samen kunnen we zoveel meer; daar zijn we van overtuigd. Om deze reden wordt er vandaag een intentieverklaring ondertekend waarbij er wordt uitgesproken te bouwen aan deze samenwerking. Het doel is erop gericht elkaar te versterken in het geven van kwalitatief goed christelijk onderwijs in Wapenveld. 

Wat is het mooi om zo als christelijke besturen en scholen elkaar de hand te kunnen drukken en ons gezamenlijk in te zetten voor het onderwijs aan alle kinderen die aan onze scholen zijn toevertrouwd. Donderdagmiddag 12 september hebben de besturen dit bekrachtigd door een handtekening te zetten onder deze intentie. Door op deze link te klikken vindt u de verklaring.

Om dat niet alleen bij mooie woorden te laten hebben onze drie scholen, CBS De Parel, CBS De Goede Herder en Ds. Van Maasschool nu al concrete afspraken gemaakt voor het houden van gezamenlijke studiedagen. Een fijne samenwerking die dit schooljaar nog meer invulling krijgt.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT