Hoe het begon in 1910

In 1910 wordt de schoolvereniging opgericht door 23 personen. Men is voorstander van een school met de Bijbel in Wapenveld. Na drie maanden wordt het eerste bestuur gekozen. In februari 1911 wordt een stuk grond, tussen de Kanaaldijk en de Lagestraat, aangekocht om een school te kunnen bouwen. Na zeven maanden is de eerstesteenlegging door ds. B.F. van Maas.Intussen heeft het bestuur een hoofdonderwijzer, de heer T. Bergsma en een onderwijzeres, mej. G. Valk, gevonden en  verwachten ze de school te kunnen starten met 50 leerlingen. In januari 1913 wordt de school geopend en kunnen de lessen beginnen. Na twee jaar blijkt de school al te klein en wordt er een derde lokaal bijgebouwd. Financieel heeft de vereniging het niet gemakkelijk. Er is een grote schuldenlast en er moet flink bezuinigd worden. Als in 1920 het openbaar en bijzonder onderwijs gelijkgesteld worden is dat een grote opluchting. De salarissen van de leerkrachten gaan aanmerkelijk omhoog. In 1930 wordt een vierde lokaal gebouwd en het gemiddelde aantal kinderen is ongeveer 120. Ook in de oorlogsjaren wordt lesgegeven, maar onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. Het bestuur weigert te gehoorzamen aan de eis dat de overheid de benoeming van personeel moet goedkeuren. In het schoolgebouw komt inkwartiering van Duitse soldaten en de lessen worden op verschillende locaties voortgezet, onder andere in het koetshuis van landgoed Winfried. Elke ochtend een andere groep. Er mogen geen ouderavonden worden gehouden en ook het blad van de schoolvereniging 'De School met den Bijbel' mag niet meer verschijnen.NA 50 JAAR

In 1963 wordt het 50-jarig jubileum gevierd. In die 50 jaar zijn er drie personen voorzitter van de vereniging geweest. Een naam die hier zeker genoemd mag worden is wel die van de heer C. Regterschot, die deze  functie 33 jaar bekleedde! Intussen is de school wel aan verbetering toe; vooral het sanitair is sterk verouderd. Maar de inspectie geeft de aanzet voor de bouw van een nieuwe school aan de andere kant van het kanaal. Hier wordt aan de Flessenbergerweg in april 1968 de eerste steen gelegd door oud-voorzitter W.D. van Dommelen. In het voorjaar van 1969 kunnen de kinderen naar deze school, die officieel op 5 juni geopend zal worden. De naam wordt nu Ds. Van Maasschool, genoemd naar de eerste voorzitter en medeoprichter van de school- vereniging. Het aantal leerlingen blijft stijgen en in plaats van een uitbreiding van het bestaande lokaal worden er twee bijgebouwd zodat er nu zes lokalen zijn. De kleuterschool, die begonnen is aan de Kanaaldijk, is verhuisd naar de oude landbouwschool. Dit gebouw is echter niet geschikt om permanent als school te gebruiken. Mede door de groei van het aantal kinderen, verhuizen de kleuters naar de Flessenbergerweg en krijgen twee lokalen toegewezen. Alle lokalen vormen samen één complex waarmee vooruitgegrepen wordt op de verwezenlijking van de basisschool. De jaren na 1973 zijn rustig met betrekking tot nieuwbouw en  uitbreiding, maar kenmerken zich vooral door vernieuwing van het onderwijs. Ouders komen de school binnen om te helpen met leesonderwijs, er is een speelleerklas en er wordt met niveaugroepen gewerkt. Er wordt een ouderraad gevormd en het personeel stelt een schoolwerkplan samen waarin staat wat we op school doen met de kinderen, waarom we dat doen en hoe we het doen. Er zijn nieuwe vakken bijgekomen bijvoorbeeld handvaardigheid en wereldoriëntatie. Groep 8 krijgt EHBO-lessen die gegeven worden door een lid van de EHBO vereniging.  Er worden veel nieuwe methodes aangeschaft. Een aantal dingen blijft al die tijd hetzelfde, zoals Koninginnedag vieren met de hele school, meedoen aan het voetbaltoernooi voor alle  scholen in de gemeente Heerde, de jaarlijkse sportdag en het schoolreisje. De schooltandarts komt niet meer, maar de schoolarts blijft. De relatie tussen bestuur en personeel, tussen leerkrachten en kinderen en tussen ouders en leerkrachten verandert. In 1988 vieren we het 75-jarig jubileum. 

NA 75 JAAR

In de jaren na 1988 gaan de veranderingen door. Groep 8 gaat op kamp; er is elk jaar een project waar de hele school aan werkt zoals Voeding, Wonen, Vervoer, Hulpverlening, De Veluwe. Er vindt jaarlijks een viering plaats rond Kerst, Pasen of Pinksteren waarbij ook de ouders aanwezig zijn. De christelijke basisscholen van Wapenveld werken gezamenlijk één week aan een thema dat in de kerken, thuis en op de scholen uitgewerkt wordt: de week van Kerk, School, Gezin.

De inzet van vrijwilligers blijft onverminderd groot. Dat blijkt al uit de organisatie van een marktdag. De opbrengst van alle activiteiten wordt gebruikt voor de vernieuwing van het schoolplein. In etappes komen er  speel - en klimtoestellen bij en wordt ook het plein zelf van gekleurde lijnen voorzien. Grote impact heeft de uitbraak van de MKZ; veel kinderen kunnen niet naar school en moeten afscheid nemen van hun dieren. In 2002 begint een flinke verbouwing. Door de leegstand moet de school 2 lokalen afstaan en een bestaand lokaal verbouwen tot kleuterlokaal. Ook wordt er een personeelskamer gebouwd op de plaats van de oude ingang. De jaren daarna groeit de school weer zo hard dat er ruimtegebrek ontstaat en het lokaal dat gebruikt werd door de peuterspeelzaal weer bij de school gevoegd word. De toiletten worden vernieuwd en alles wordt geschilderd.


NA 100 JAAR

De school gaat meedraaien in een pilot van de federatie Noord-Oost Veluwe en IJsselstreek om te kijken of het tot een federatie kan komen zodat risico gespreid wordt en kennis gedeeld. Dit heeft allemaal te maken met een veranderend bekostigingssysteem vanuit de overheid. Elke school beslist voortaan zelf hoe ze het geld besteedt. Dat betekent meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid en professionalisering van het bestuur. In 2005 besluit het bestuur om zelfstandig te blijven en als éénpitter verder te gaan. Zoals op veel scholen wordt er ook hier veel tijd en aandacht gegeven aan het voorkomen van pesten op school, onder andere door het geven van  lessen in sociaal emotionele ontwikkeling. Er komen lessen cultuureducatie en naast het zelf bezig zijn met kunst en cultuur worden er muzikale voorstellingen bezocht. Een tiental jaren is de vrijdagmiddag de knutselmiddag voor de groepen 5 tot en met 8. Veel ouders komen helpen en de kinderen maken kennis met verschillende technieken. Ook van buitenaf komen er steeds meer mensen de school binnen voor de begeleiding van kinderen die speciale hulp nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat er minder kinderen doorverwezen hoeven te worden naar het speciaal onderwijs. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op: de digitalisering van het leerlingvolgsysteem, het aanbieden van coöperatieve werkvormen in de groepen waardoor de kinderen meer met elkaar en van elkaar gaan leren, het opzetten en bijhouden van een eigen website. De schoolgids wordt vernieuwd en krijgt een frissere uitstraling. Was er eerst een computer per groep beschikbaar, nu zijn er daarnaast twee computerplekken voor de hele school. Het overblijven op school wordt geregeld en er is een aantal ouders dat hiervoor een cursus volgt om dit in goede banen te leiden. Dan volgt in 2010 een volgende ingrijpende stap. De groene schoolborden verdwijnen en daarmee ook het witte krijtje.  In bijna alle lokalen worden digiborden geplaatst. Dat levert weer  nieuwe cursussen op voor het personeel en in het eerste jaar ook behoorlijk wat stress. Toch ontdekken ze al snel de voordelen die hierbij horen en gaat iedereen er enthousiast mee aan de slag. Voor een leerkracht die het lastig blijft vinden, zijn er altijd wel kinderen die weten hoe het werkt en die willen helpen. Ja, we zijn zover dat de kinderen sneller zijn in het gebruik van de digitale media dan veel volwassenen. De Ds. Van Maasschool blijft door de jaren heen de christelijke school waar de kinderen dagelijks leren over Gods liefde voor hen en waar ze in een veilige omgeving zich mogen ontwikkelen naar hun eigen kunnen. Ze worden daarbij begeleid door enthousiaste leerkrachten die hen graag het beste willen bieden. De school wordt gedragen door betrokken  ouders die zich inzetten om het onderwijs te ondersteunen hetzij op bestuurlijk niveau hetzij in één van de commissies.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT