Visie

Onze missie is: 'Wijzer de wereld in'. Het is de leidraad in ons dagelijks werk. Met 'wijzer' bedoelen we het onderwijs, maar ook het geloof. Dat dit een bron van wijsheid mag zijn voor de hele school. 'De wereld in', zegt iets over dat we kinderen voorbereiden op hun plek in de maatschappij, maar ook in de omgang met elkaar, de omgeving, de natuur en alles wat God gemaakt heeft. Hij is onze Wegwijzer die ons als lerende organisatie de juiste richting geeft.

Samen gaan we lerend op weg om zo ook als school steeds wijzer de wereld in te gaan. Onze visie hebben we uitgewerkt vanuit de gedachte: 'hier staan we voor'. 

Identiteit
1. We weten wat een leven met Jezus Christus inhoudt, we volgen zijn voorbeeld en stralen dat uit
2. Wij bouwen aan zelfkennis en zelfvertrouwen
3. Je mag zijn wie je bent en bent van betekenis voor de ander.
 
Onderwijs
1. Wij geven uitdagend en betekenisvol onderwijs passend bij het kind.
2. Wij leren van elkaar en de omgeving.
3. Wij zijn mede-eigenaar van ons eigen leerproces
 
Verbinding en omgeving
1. Wij werken actief samen met ouders en omgeving
2. Ouders en school zijn bij ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
3. Kinderen worden bij ons voorbereid op een zelfbewuste en waardevolle plek in de maatschappij.


Visie in de praktijk


 • Benoeming van actief christelijk en kerkelijk meelevende personeelsleden, die pedagogisch en onderwijskundig bekwaam zijn en blijven door als school een professionele, lerende organisatie te zijn.
 • Onderwijs in Bijbels perspectief te geven als voorbeeldfunctie van een christelijke samenleving.

Efficiënt onderwijs te geven door

 • gebruik te maken van een haalbaar gedegen lesprogramma waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling mede bepalend zijn.
 • voldoende tijd te reserveren voor de basisvakken, taal, lezen en rekenen.
 • het stellen van uitdagende duidelijk omschreven minimum doelen en hoge verwachtingen van leerlingen te hebben.
 • de analyse van de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau te gebruiken voor de verbetering van de opbrengsten.
 • te werken volgens het Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel (IGDI) waarbij het leerproces en de leerstof wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen.
 • het geven een een duidelijke uitleg, zodat de leerlingen een actieve houding hebben en de lestijd daadwerkelijk aan de taak wordt besteed.
 • de leerlingen te clusteren in drie instructiegroepen: verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie.
 • uit te gaan van convergente differentiatie. Hiermee bedoelen we dat we alle leerlingen zo lang mogelijk laten meedoen met de instructie van de groep. Na de groepsinstructie krijgen de leerlingen die dat nodig hebben een verlengde instructie. Voor de leerlingen die meer aan kunnen is er verdiepingsstof.
 • toepassing van beredeneerd pedagogisch handelen en klassenmanagement als basis voor structuur en zekerheid.
 • gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en zelfstandig werken.

Zorgverbreding te bieden door

 • te werken volgens de principes van handelingsgericht werken.
 • te werken met groepsplannen.
 • te werken met handelingsplannnen.
 • te werken volgens de 1-zorg route
 • het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van de leerlingen door gebruik te maken van een Leerling Volg Systeem
 • Professionalisering door middel van nascholing en door als team van en met elkaar te leren.
 • Methode- en materaalvernieuwing, genormeerd aan de Bijbel.
 • Te zorgen voor een fijne, schone, ordelijke, veilige en leerrijke werk- en leefomgeving.
 • De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen te stimuleren.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT